Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
Metsämiehenkatu 2
28500 Pori

Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa

Ruut Lumijärvi
044 7052 035info@hengaamo.fi

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen keräämisen perusteena on asiakkaan suostumus.

Keräämämme henkilötiedot ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja Suomen Tietosuojalain 2018/1050 sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista sekä tapahtumien ja muun toiminnan järjestämistä varten.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseen ja profilointiin.

Keräämme henkilötietoja toimintaan ilmoittautumisen, sähköisen palautteen antamisen tai muun yhteydenoton yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä keräämme tapahtumakohtaisesti:

  • Osallistujan nimen
  • Puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen
  • Osoitteen
  • Muita tapahtumien ja tilaisuuksien toteuttamiseen tarvittavia välttämättömiä tietoja, kuten ruoka-
    ainerajoitteet

Henkilötietoja käytetään toiminnan toteuttamiseen. Toiminnan toteuttamista varten kerättyjä henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, kuten tulevista tapahtumista viestimiseen, ellei asiakas anna siihen erillistä suostumusta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin se on tarpeellista määritellyn käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Kun henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, poistamme ne, kuitenkin viimeistään hankkeen päätyttyä 02/2026.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille, ellei se ole välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisten pyynnöstä. Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen ja ne yhteistyötahot, joiden on välttämätöntä saada tietoja toiminnan toteuttamista varten.

Tietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin. Tapahtumissa ja tilaisuuksissa kerättävät paperilla olevat yhteystiedot ja muut manuaalisesti kerätyt henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa. Manuaalisesti kerätty aineisto hävitetään asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä noudattaen sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvita.

Sähköisesti kerättyjä henkilötietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tunnukset poistetaan työsuhteen päättyessä.

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevia henkilötietoja, henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt voi toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön tulee sisältää henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät verkkosivulta: https://tietosuoja.fi/etusivu

hengaamo_logoneliö_sininen_rgb